Algemene voorwaarden
657
page-template-default,page,page-id-657,theme-bridge,bridge-core-1.0.5,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE JURIDISCHE MENTOR

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze algemene voorwaarden worden gezien als onderdeel van de overeenkomst die wordt gesloten tussen de cliënt, hierna genoemd opdrachtgever, en de opdrachtnemer, hierna genoemd De Juridische Mentor.

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

 

1.1 Opdrachtnemer: De Juridische Mentor, statutair gevestigd op de Laan van Waalhaven 287 te Den Haag.

 

1.2 Medewerker: iedere medewerker, die namens De Juridische Mentor werkzaamheden verzorgt bij/voor een opdrachtgever.

 

1.3 Opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met De Juridische Mentor een overeenkomst is aangegaan.

 

1.4 Opdracht/Overeenkomst: De overeengekomen werkzaamheden tussen De Juridische Mentor en de opdrachtgever. De overeenkomst kan door de opdrachtgever mondeling, schriftelijk of per e-mail worden aangevraagd en bestaat uit het laten uitvoeren van consultancy, begeleiding, bemiddeling of enige andere vorm van ondersteuning waar de opdrachtgever om verzoekt. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst maken tevens onderdeel uit van de overeenkomst.

 

1.5 Factuurbedrag: het totale overeengekomen bedrag van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever

 

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is besloten.

 

2.2 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte of opdracht tussen De Juridische Mentor en opdrachtgever.

 

2.3 De bepaling van artikel 2.2 van deze algemene voorwaarden geldt alleen voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen is afgeweken.

 

2.4 Indien de bepalingen van de algemene voorwaarden van De Juridische Mentor en opdrachtgever in strijd zijn met elkaar, zullen de bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden prevaleren.

 

ARTIKEL 3 OFFERTE EN OVEREENKOMST

 

3.1 Alle offertes van De Juridische Mentor zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

 

3.2 Opdrachtgever blijft gebonden aan de opdracht, zolang De Juridische Mentor deze niet uitdrukkelijk heeft afgewezen.

 

3.3 De prijzen in de genoemde offertes en overeenkomsten zijn in euro’s exclusief btw, reiskosten en parkeerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

 

3.4 De offerte is gebaseerd op de informatie en gegevens die zijn verstrekt door de opdrachtgever. Indien deze gegevens onjuist of niet volledig zijn zal de offerte worden aangepast op basis van de juiste gegevens.

 

ARTIKEL 4 DUUR OVEREENKOMST

 

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

ARTIKEL 5 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

5.1 Opdrachten tussen De Juridische Mentor en opdrachtgever zijn tot stand gekomen:

 

a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel

 

b) na schriftelijke aanvaarding van een opdracht door De Juridische Mentor, dan wel

 

c) na akkoord te geven door opdrachtgever per email, dan wel

 

d) door aanvang van de werkzaamheden van De Juridische Mentor.

 

5.2 Bij de totstandkoming van de overeenkomst bevestigt de wederpartij de opdrachtgever te zijn en aansprakelijk en verantwoordelijk te zijn voor de naleving van de opdracht.

 

5.3 De Juridische Mentor zal pas overgaan in de voorbereiding dan wel uitvoering van de opdracht indien er door de opdrachtgever een bevestiging voor de opdracht wordt gegeven en een aanbetaling is gedaan van minimaal 50% van het factuurbedrag.

 

5.4 Bij het bevestigen van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 6 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 

6.1 De Juridische Mentor zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Juridische Mentor kan echter niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.

 

6.2 Het staat De Juridische Mentor vrij in het plaatsen van medewerkers voor de werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

6.3 Het staat De Juridische Mentor vrij om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist.

 

6.4 Opdrachtgever draagt kosteloos zorg voor de door De Juridische Mentor gewenste faciliteiten voor zover deze nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

6.5 Indien De Juridische Mentor extra werkzaamheden dient te verrichten voor een goede uitvoering van de opdracht, is De Juridische Mentor slechts toegestaan om hiervoor kosten in rekening te brengen, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

 

ARTIKEL 7 AFNEMEN VAN PAKKETTEN

 

7.1 Schriftelijk en/of per e-mail wordt tussen De Juridische Mentor en opdrachtgever afgesproken welke pakketten er worden afgenomen. De looptijd en de prijzen van de pakketten staan hierin uitdrukkelijk beschreven.

 

7.2 Tijdens de opdracht zoals in het pakket staat beschreven kan te allen tijde met toestemming van De Juridische Mentor en de opdrachtgever worden afgeweken van de inhoud van de opdracht, zolang dit maar niet een vermindering van de looptijd dan wel de prijs van het pakket tot gevolg heeft. Het factuurbedrag zal vanaf het moment van de inhoudelijke verandering van het pakket worden aangepast.

 

7.3 Tijdens de opdracht zoals in het pakket staat beschreven kan te allen tijde met toestemming van De Juridische Mentor en de opdrachtgever van pakket worden gewisseld, zolang dit maar niet een vermindering van de looptijd dan wel de prijs van het pakket tot gevolg heeft. Het factuurbedrag zal vanaf het moment van de verandering naar het nieuwe pakket worden aangepast.

 

ARTIKEL 8 ANNULERING

 

8.1 Indien een aan De Juridische Mentor gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan De Juridische Mentor te betalen volgens onderstaand schema, berekend over het afgesproken bedrag van de overeenkomst of het geannuleerde gedeelte daarvan:

 

a) bij annulering meer dan 4 weken voor het tijdstip waarop de opdracht zal plaatsvinden is opdrachtgever niet gehouden enige schadevergoeding aan De Juridische Mentor te betalen;

 

b) bij annulering tussen 4 en 2 weken voorafgaand aan de opdracht is opdrachtgever gehouden 35% van het factuurbedrag te betalen;

 

c) bij annulering tussen 2 weken en 1 week voorafgaand aan de opdracht is opdrachtgever gehouden 50% van het factuurbedrag te betalen;

 

d) bij annulering tussen 7 en 3 dagen voor de opdracht is opdrachtgever gehouden 80%van het factuurbedrag te betalen;

 

e) bij annulering binnen 3 dagen voor de opdracht is opdrachtgever gehouden 100% van het factuurbedrag te betalen.

 

8.2 Voor de berekening van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag, waarop De Juridische Mentor kennis heeft genomen van de annulering per post of per email.

 

8.3 In alle gevallen van annulering is opdrachtgever, naast hetgeen tot nu toe in dit artikel is vermeld, aan De Juridische Mentor verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie ten behoeve van die opdracht, inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot een betalingsverplichting van De Juridische Mentor leiden.

 

8.4 Indien de opdrachtgever in gebreke is met de overeenkomst, kan De Juridische Mentor de opdracht per direct annuleren.

 

8.5 De Juridische Mentor heeft het recht om de opdracht ter plekke en per direct te annuleren in het geval van calamiteiten, dan wel indien de opdrachtgever handelt in strijd met redelijkheid en billijkheid.

 

8.6 De betalingsverplichting blijft in het geval van artikel 8.4 en 8.5 van deze algemene voorwaarden onverminderd bestaan bij de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

 

9.1 Indien De Juridische Mentor aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 20% van het factuurbedrag.

 

9.2 De Juridische Mentor is op geen enkele manier aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, geleden door opdrachtgever of een cliënt van opdrachtgever.

 

9.3 De hiervoor opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Juridische Mentor.

 

9.4 De Juridische Mentor is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.

 

9.5 De Juridische Mentor is niet aansprakelijk voor:

 

a) bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer.

 

b) bij opdrachtgever of derden ontstane schade waarvoor opdrachtgever zich heeft verzekerd.

 

9.6 Opdrachtgever is, indien hij overweegt De Juridische Mentor aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met De Juridische Mentor in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.

 

9.7 De Juridische Mentor is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

 

9.8 De opdrachtgever dient de schade bij De Juridische Mentor te melden, direct nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

 

ARTIKEL 10 BETALING

 

10.1 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door De Juridische Mentor ingediende factuur te voldoen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur.

 

10.2 Uitsluitend betalingen aan De Juridische Mentor zelf werken bevrijdend. Directe en/of indirecte betalingen/vergoedingen in enerlei vorm aan medewerkers of het verstrekken van voorschotten op directe en/of indirecte betalingen/vergoedingen aan medewerkers zijn absoluut verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor het voldoen van een rechtmatige betalingsverplichting aan De Juridische Mentor.

 

10.3 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.

 

10.4 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5%, indien opdrachtgever als particulier handelt, en 10% indien opdrachtgever als bedrijf handelt, per maand of een gedeelte daarvan. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

10.5 In geval van (aanvraag van) faillissement en beslaglegging van opdrachtgever, zijn de vorderingen van De Juridische Mentor op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

10.6 Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die De Juridische Mentor maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.

 

ARTIKEL 11 OPSCHORTING EN ONTBINDING

 

11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst ten alle tijden schriftelijk beëindigen.

 

11.2 De Juridische Mentor is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 

a) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

 

b) na het sluiten van de overeenkomst aan De Juridische Mentor ter kennis is gekomen, dat er omstandigheden zijn die een goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 

11.3 Voorts is De Juridische Mentor bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van diens aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

11.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De Juridische Mentor op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Juridische Mentor de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

11.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Juridische Mentor, zal De Juridische Mentor in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

ARTIKEL 12 VERVANGING EN BEËINDIGING OPDRACHT

 

12.1 Wanneer in geval van ziekte, ongeval of overlijden van een medewerker een opdracht niet op het afgesproken tijdstip kan plaatsvinden, is dientengevolge De Juridische Mentor nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien verstande dat De Juridische Mentor, voor zover de aard van opdracht dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de medewerker zal trachten zorg te dragen.

 

12.2 Elke opdracht eindigt op de vermelde data, zoals afgesproken in de overeenkomst tussen De Juridische Mentor en de opdrachtgever. Tussentijds afgebroken of beëindigde opdrachten zullen onverminderd gefactureerd worden naar het deel van de opdracht dat is uitgevoerd.

 

12.3 Mocht een medewerker, voor zover mogelijk, worden vervangen door een andere medewerker dan blijven onverkort de verplichtingen van opdrachtgever uit de opdracht aan De Juridische Mentor bestaan, voor zover deze opdracht niet is beëindigd.

 

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING

 

13.1 De Juridische Mentor is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

 

13.2 De Juridische Mentor is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever in alle vertrouwen ter beschikking worden gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 

13.3 Tenzij daartoe door De Juridische Mentor voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van De Juridische Mentor, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

 

ARTIKEL 14 OVERIGE BEPALINGEN

 

14.1 De Juridische Mentor is jegens opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe De Juridische Mentor door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor De Juridische Mentor verplicht is, en zal ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.

 

14.2 Mocht in de toekomst tussen De Juridische Mentor en opdrachtgever verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van) het bepaalde in de opdrachten en/of mochten zich situaties voordoen die in de

 

opdracht niet (uitputtend) zijn geregeld, dan zullen De Juridische Mentor en opdrachtgever de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.

 

14.3 Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdracht, opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen De Juridische Mentor en opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

14.4 De Juridische Mentor zal zich, uiteraard met inachtneming van al hetgeen vermeld in deze algemene voorwaarden, inspannen om opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn.

 

ARTIKEL 15 GESCHILLEN

 

15.1 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn bij uitsluiting onderworpen aan de beslissingen van de rechter van de vestigingsplaats van De Juridische Mentor, behoudens indien wettelijke voorschriften anders luiden.

 

15.2 Op de rechtsverhouding tussen De Juridische Mentor en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen De Juridische Mentor en een opdrachtgever kennis te nemen.